روش صحیح مطالعه از زبان خود دانش‌آموزان

آوا زینل و استرس امتحان

 

آوا زینل و مطالعه و برنامه‌ریزی

 

سنا سامعی و برنامه‌ریزی مطالعه صحیح

 

شهرزاد تاجیک و مطالعه صحیح