خواندن کتاب و داستان‌های مختلف باعث شکل‌گیری ارزش‌های گوناگونی در ذهن کودک می‌شود. حساسیت او را رشد می‌دهد. احترام به دیگران را در او برمی انگیزد. در اثر مطالعه، سوالاتی برایش مطرح می شود و می‌تواند مسائل مختلف را با هم مقایسه کند و مجموع این نکات باعث می‌شود او فردی خلاق بار بیاید.