برگزیدگان انتخابات انجمن اولیا و مربیان

 

 

شماره تماس اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان جهت تماس والدین

رئیس انجن اولیا و مربیان: جناب آقای پرسا: 09124575830

نایب رئیس انجمن اولیا و مربیان: جناب آقای گودرزی: 09121000766

نماینده شورای مدرسه: سرکار خانم ملکی: 09121488199

سرکار خانم خلیلی: 09126542369

سرکار خانم احمدی زاده: 09153181423

سرکار خانم قلی پور: 09122307764

سرکار خانم طهماسبی: 09122177455