زبان پایه هفتم

جهت مشاهده کتاب زبان پایه هفتم اینجا کلیک نمایید.

 

جهت گوش دادن به lesson هر درس روی بخش‌های همان قسمت کلیک نمایید.

مقدمه

Cover

abc

Number

 

درس اول

درس 1 بخش 1

درس 1 بخش 2

درس 1 بخش 3

درس 1 بخش 4

درس 1 بخش 5

درس 1 بخش 6

 

درس دوم

درس 2 بخش 1

درس 2 بخش 2

درس 2 بخش 3

درس 2 بخش 4

درس 2 بخش 5

درس 2 بخش 6

 

مرور 1

 

درس سوم

درس 3 بخش 1

درس 3 بخش 2

درس 3 بخش 3

درس 3 بخش 4

درس 3 بخش 5

درس 3 بخش 6

 

درس چهارم

درس 4 بخش 1

درس 4 بخش 2

درس 4 بخش 3

درس 4 بخش 4

درس 4 بخش 5

درس 4 بخش 6

 

مرور 2

 

درس پنجم

درس 5 بخش 1

درس 5 بخش 2

درس 5 بخش 3

درس 5 بخش 4

درس 5 بخش 5

درس 5 بخش 6

 

درس ششم

درس 6 بخش 1

درس 6 بخش 2

درس 6 بخش 3

درس 6 بخش 4

درس 6 بخش 5

درس 6 بخش 6

 

مرور 3

 

درس هفتم

درس 7 بخش 1

درس 7 بخش 2

درس 7 بخش 3

درس 7 بخش 4

درس 7 بخش 5

درس 7 بخش 6

درس 7 بخش 7

 

درس هشتم

درس 8 بخش 1

درس 8 بخش 2

درس 8 بخش 3

درس 8 بخش 4

درس 8 بخش 5

درس 8 بخش 6

 

مرور 4

 

Photo Dictionary

دیکشنری عکس 1

دیکشنری عکس 2

دیکشنری عکس 3

دیکشنری عکس 4

دیکشنری عکس 5

دیکشنری عکس 6

دیکشنری عکس 7

دیکشنری عکس 8