جهت مشاهده کتاب زبان پایه هفتم اینجا کلیک نمایید.

 

جهت گوش دادن به lesson هر درس روی بخش‌های همان قسمت کلیک نمایید.

مقدمه

Cover

abc

Number

 

درس اول

درس 1 بخش 1

درس 1 بخش 2

درس 1 بخش 3

درس 1 بخش 4

درس 1 بخش 5

درس 1 بخش 6

 

درس دوم

درس 2 بخش 1

درس 2 بخش 2

درس 2 بخش 3

درس 2 بخش 4

درس 2 بخش 5

درس 2 بخش 6

 

مرور 1

 

درس سوم

درس 3 بخش 1

درس 3 بخش 2

درس 3 بخش 3

درس 3 بخش 4

درس 3 بخش 5

درس 3 بخش 6

 

درس چهارم

درس 4 بخش 1

درس 4 بخش 2

درس 4 بخش 3

درس 4 بخش 4

درس 4 بخش 5

درس 4 بخش 6

 

مرور 2

 

درس پنجم

درس 5 بخش 1

درس 5 بخش 2

درس 5 بخش 3

درس 5 بخش 4

درس 5 بخش 5

درس 5 بخش 6

 

درس ششم

درس 6 بخش 1

درس 6 بخش 2

درس 6 بخش 3

درس 6 بخش 4

درس 6 بخش 5

درس 6 بخش 6

 

مرور 3

 

درس هفتم

درس 7 بخش 1

درس 7 بخش 2

درس 7 بخش 3

درس 7 بخش 4

درس 7 بخش 5

درس 7 بخش 6

درس 7 بخش 7

 

درس هشتم

درس 8 بخش 1

درس 8 بخش 2

درس 8 بخش 3

درس 8 بخش 4

درس 8 بخش 5

درس 8 بخش 6

 

مرور 4

 

Photo Dictionary

دیکشنری عکس 1

دیکشنری عکس 2

دیکشنری عکس 3

دیکشنری عکس 4

دیکشنری عکس 5

دیکشنری عکس 6

دیکشنری عکس 7

دیکشنری عکس 8