زبان ترمیک

جهت گوش دادن به Heads Up هر درس روی همان قسمت کلیک نمایید.

 

Heads Up 1

Track 01

Track 02

Track 03

Track 04

Track 05

Track 06

Track 07

Track 08

Track 09

Track 10

Track 11

Track 12

Track 13

Track 14

Track 15

Track 16

Track 17

Track 18

Track 19

Track 20

Track 21

Track 22

Track 23

Track 24

Track 25

Track 26

Track 27

Track 28

Track 29

Track 30

Track 31

Track 32

Track 33

Track 34

Track 35

Track 36

Track 37

Track 38

Track 39

Track 40

Track 41

Track 42

Track 43

Track 44

Track 45

Track 46

Track 47

Track 48

Track 49

Track 50

Track 51

Track 52

Track 53

Track 54

Track 55

Track 56

Track 57

Track 58

Track 59

Track 60

Track 61

Track 62

Track 63

Track 64

Track 65

Track 66

Track 67

Track 68

Track 69

Track 70

Track 71

 

Heads Up 2

Track 01

Track 02

Track 03

Track 04

Track 05

Track 06

Track 07

Track 08

Track 09

Track 10

Track 11

Track 12

Track 13

Track 14

Track 15

Track 16

Track 17

Track 18

Track 19

Track 20

Track 21

Track 22

Track 23

Track 24

Track 25

Track 26

Track 27

Track 28

Track 29

Track 30

Track 31

Track 32

Track 33

Track 34

Track 35

Track 36

Track 37

Track 38

Track 39

Track 40

Track 41

Track 42

Track 43

Track 44

Track 45

Track 46

Track 47

Track 48

Track 49

Track 50

Track 51

Track 52

Track 53

Track 54

Track 55

Track 56

Track 57

Track 58

Track 59

Track 60

Track 61

Track 62

Track 63

Track 64

Track 65

Track 66

Track 67

 

Heads Up 3

Track 01

Track 02

Track 03

Track 04

Track 05

Track 06

Track 07

Track 08

Track 09

Track 10

Track 11

Track 12

Track 13

Track 14

Track 15

Track 16

Track 17

Track 18

Track 19

Track 20

Track 21

Track 22

Track 23

Track 24

Track 25

Track 26

Track 27

Track 28

Track 29

Track 30

Track 31

Track 32

Track 33

Track 34

Track 35

Track 36

Track 37

Track 38

Track 39

Track 40

Track 41

Track 42

Track 43

Track 44

Track 45

Track 46

Track 47

Track 48

Track 49

Track 50

Track 51

 

Heads Up 4

Track 01

Track 02

Track 03

Track 04

Track 05

Track 06

Track 07

Track 08

Track 09

Track 10

Track 11

Track 12

Track 13

Track 14

Track 15

Track 16

Track 17

Track 18

Track 19

Track 20

Track 21

Track 22

Track 23

Track 24

Track 25

Track 26

Track 27

Track 28

Track 29

Track 30

Track 31

Track 32

Track 33

Track 34

Track 35

Track 36

Track 37

Track 38

Track 39

Track 40

Track 41

Track 42

Track 43

Track 44

Track 45

Track 46

Track 47

Track 48

Track 49

Track 50

Track 51

Track 52

Track 53

Track 54

Track 55

Track 56

Track 57

Track 58

Track 59

Track 60