آزمایش‌های شیمی در کلاس پژوهش پایه هفتم

آزمایش‌های انجام شده

در مهرماه

آزمایش‌های شیمیایی

شامل:

  • آزمایش گرماده و تعدادی از انواع سوختنی‌ها
  • درست کردن خون مصنوعی با ترکیب شیمیایی دو ماده بی‌رنگ
  • ساختن رنگ زرد با ترکیب مواد بی‌رنگ
  • حل شدن نوار منیزیم در اسید