برگزاری جشنواره علمی پژوهشی

برگزاری جشنواره علمی پژوهشی دانش‌آموزان با حضور جناب آقای قجاوند